lielnails2

lielnails2

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from lielnails2, Nail salon, Ramat Gan.

06/10/2023

#לקגלרמתגן #לקגלעלציפורןטבעית #לקגל💅 #לקגלידיים #לקגל💅 #מבנהאנטומי #מבנהאנטומי✔ #מבנהאנטומי✔️גללק #רמתגן #רמתגןלקגל #לקגלרמתגןגבעתיים #מניקוררמתגן #ציפורנייםיפות #ציפורניים #ציפורנייםישראל #שחור #לקגלשחור 💅☎ 0584016037

06/10/2023

#שלושהשבועות #לקגלרמתגן #רמתגן #מבנהאנטומי #רמתגןלקגל #רמתגןציפורניים #מניקוררמתגן #מבנהאנטומי #לקגלידיים #מניקור #ציפורניים #ציפורנייםישראל #ציפורנייםיפות #ציפורנייםרמתגן #מבנהאנטומיעלציפורןטבעית☑️ 💅☎ 0584016037

03/10/2023

איך נשמר יפה ❤️ #לק #לקגלעלציפורןטבעית #לקגלעלציפורןטבעית💅 #לקגלידיים #לקגלעלציפורןטבעית💅 #רמתגן #לקגלרמתגן #לקגלרמתגן💅 #מניקוררמתגן #ציפורנייםארוכות הלקוחה מלכתחילה ביקשה שתי אצבעות קצרות מכולן 🙏🏼

02/10/2023

#לקגלעלציפורןטבעית #ציפורנייםיפות #ציפורנייםישראל #לקגלעלציפורןטבעית💅 #לקגלרמתגן #מניקוררמתגן #לקגלרמתגן💅 #מבנהאנטומי #מבנהאנטומי✔ #מבנהאנטומיעלציפורןטבעית☑️ #לקגלידיים #רמתגן #תלאביב #לקגלתלאביב #לקגלגבעתייםרמתגן #לקגלגבעתיים #ציפורנייםארוכות

02/10/2023

#חורף #חורף2024 #שחור #לקגל #לקגללציפורןטבעית #לקגל💅 #לקגלרמתגן #לקגלתלאביב #לקגלידיים #ציפורנייםטבעיות #מניקוררמתגן #ציפורנייםרמתגן

02/10/2023

💅 #לקגלעלציפורןטבעית #לקגלרמתגן #רמתגן #מבנהאנטומי #מבנהאנטומי✔ #פרנץ #פרנץקלאסי #נקי #ציפורנייםקצרות #שיקוםלכוססותבלקגל❤️ #ללאמניקורלבקשתהלקוחה #ללאמניקור #לקגלרמתגן #לקגלתלאביב #לקגלידיים

Photos from lielnails2's post 26/09/2023

#מילויאקריל #מילויאקריל #בנייהבאקריל #בנייהבאקריל💅 #רמתגן #בנייהרמתגן #מילוירמתגן #בנייהטבעית #בנייהקצרהועדינה ❤️

26/09/2023

#פאניבאני #פאניבאניפרנץ #לקגלרמתגן #לקגל💅 #לקגלעלציפורןטבעית💅 💅 #מבנהאנטומי #מבנהאנטומי✔ #מבנהאנטומיעלציפורןטבעית☑️ #רמתגן #ציפורנייםיפות #ציפורנייםישראל #שלושהשבועות #אחרישלושהשבועות✔️

13/09/2023

#ככהלקוחותחוזרות❤️ #לקגל 💅 #לקגלעלציפורןטבעית #לקגלידיים #לקגלרמתגן #לקגלרמתגן💅 #רמתגן #לקגלרמתגןגבעתיים #גבעתיים #לקגלגבעתיים #לקגלתלאביב #לקגלציפורנייםטבעיות #ציפורניים #ציפורנייםישראל #ציפורנייםיפות #אובליות

05/09/2023

#מילוי #מילויאקריל #מילויבאקריל #מילויבאקריל #מילוילקגל #בנייהבאקריל #בנייהבאקריל💅 #בנייה #ציפורנייםיפות #ציפורנייםיפות😍 #ציפורנייםישראל #ציפורנייםארוכות #רמתגן #רמתגןלקגל #בנייהרמתגן #מילוירמתגן #רמתגןגבעתיים 📲0584016037

01/09/2023

אין מספק כזה #בנייהראשונה #בנייה #בנייהבאקריל💅 #בנייהבאקריל #בנייהחדשה #ציפורנייםיפות #ציפורנייםישראל #מילוירמתגן #בנייהרמתגן #רמתגן #רמתגן #לקגלרמתגן #לקגלגבעתייםרמתגן #גבעתיים #גבעתייםלקגל 📲0584016037

31/08/2023

#מילויאקריל #מילויבאקריל #מילויאקריל💅 #מילויאקריל #מילוירמתגן #רמתגן #בנייהבאקריל #בנייהבאקריל💅 #בנייהבאקריל #בנייהטבעית #בנייהקצרהועדינה #בנייהציפורניים #בנייתציפורניים #בנייתציפורנייםאקריל #גבעתיים #מילויגבעתיים #בנייהגבעתיים #לקגלגבעתיים #תיקוןמבנהבכדוראקריל⚪️ #מבצעלחגים #פרנץ #חגבפתח 0584016037

30/08/2023

#לקגלרמתגן #לקגלרמתגן #רמתגןלקגל #מילויאקריל #מילויבאקריל #מילוירמתגן #בנייהבאקריל #בנייהבאקריל💅 #בנייהרמתגן #חגשמח #חגיםבפתח #ציפורנייםישראל #ציפורנייםיפות #ציפורנייםטבעיות💅 #ציפורנייםארוכות #לקגל💅 #לקגלמבנהאנטומי✔ #מבנהאנטומיעלציפורןטבעית☑️ #מבנהאנטומי #מבנהאנטומיזההחיים💕💕💕💕 📲0584016037

29/08/2023

#לקגלעלציפורןטבעית💅 #רמתגן #לקגלרמתגן #לקגלרמתגן💅 #מניקוררמתגן #ציפורנייםיפות #ציפורנייםישראל #ציפורנים #ציפורןטבעית #לקגלידיים #ציפורנייםמושלמות #לקגללציפורןטבעית

29/08/2023

#בום #💥 #לקגלמט #מאטכחולחורפי☃️ #לקגלעלציפורןטבעית #לקגל💅 #לקגלציפורנייםטבעיות #לקגלעלציפורןטבעית #לקגלציפורנייםטבעיות #מבנהאנטומי #מבנהאנטומי✔ #מבנהאנטומיעלציפורןטבעית☑️ #מבנהאנטומיעלציפורןטבעית☑️ #לקגלידיים #ציפורניים #ציפורנייםיפות #רמתגן #תלאביב #פתחתקווה #גבעתיים #רחובביאליקרמתגן

29/08/2023

#לקגל #לקגלעלציפורןטבעית #לקגל💅 #לקגלידיים #לקגלרמתגן #לקגלרמתגן💅 #לקגללציפורןטבעית #רמתגןלקגל #רמתגן #מניקוררמתגן #פרנץ #קלאסי #לקגללציפורןטבעית #ללאאנטומי💅🏼 #ללאאנטומי💅🏼 #לקגלציפורנייםטבעיות #ציפורנייםישראל #ציפורנייםיפות #כלה #חג #חגים #חגיםבפתח 📲0584016037

Photos from lielnails2's post 27/08/2023

#מילויאקריל #מילויבאקריל #מילוירמתגן #רמתגן #אקריל #בנייהבאקריל #בנייהבאקריל💅 #ציפורנים #ציפורנייםיפות #ציפורנייםישראל #פרנץ #פרנץתכלת #לקגל #ציפורנייםמרובעות 📲0584016037

27/08/2023

#לקגלרמתגן #לקגלרמתגן💅 #רמתגן #רמתגןשלי #רמתגןלקגל #מבנהאנטומי #מבנהאנטומיעלציפורןטבעית☑️ #לקגללציפורןטבעית #לקגל💅 #לקגלעלציפורןטבעית💅 #גל #ציורבגל #ציפורנייםיפות #ציפורןטבעית #ציפורנייםישראל #ציפורניים #לקגלידיים 📲0584016037

24/08/2023

#קיץ #לקגלרמתגן #לקגלרמתגן💅 #לקגלמבנהאנטומי #טבעיותמושלמות #לקגלעלציפורןטבעית #לקגללציפורןטבעית #ציפורנייםיפות #ציפורנייםישראל #בליפילטר #חג #חגיםבפתח 📲0584016037

24/08/2023

#לקגלרמתגן #לקגלרמתגן💅 #טבעיותמושלמות #טבעיותמושלמות #לקגלעלציפורןטבעית💅 #לקגלעלטבעיות #לקגלעלציפורןטבעית #רמתגן #מניקוררמתגן #פרנץ #פרנץקלאסי #חג #חגיםבפתח 📲0584016037

22/08/2023

#פרנץ #לקגל #לקגלעלציפורןטבעית #לקגלעלציפורןטבעית💅 #לקגל💅 #לקגלרמתגן 💅 #ציפורניים #ציפורנייםיפות #ציפורנייםישראל #רמתגן #מבנהאנטומי #מבנהאנטומיעלציפורןטבעית☑️ #מבנהאנטומי✔ 📲0584016037

18/08/2023

#ירוק #לקגל #לקגלעלציפורןטבעית #לקגל💅 #לקגלעלציפורןטבעית💅 #מניקוררמתגן #לקגלרמתגן #לקגלרמתגן💅 #לקגלרמת #ללאאנטומי💅🏼 #לקגלידיים #ציפורנייםישראל #ציפורנייםיפות #רמתגן #אוהבתאתהעבודהשלי 📲0584016037

11/08/2023

#מבנה #מבנהאנטומיעלציפורןטבעית☑️ #מבנהאנטומי #מבנהאנטומי✔ #לקגלרמתגן #לקגלעלציפורןטבעית #לקגל💅 #לקגל💅 #ציוריםבגל #ציפורנייםיפות #ציפורנייםישראל #ציפורנייםטבעיות #רמתגן #רמתגןלקגל #רמתגןשלי #לקגלציפורנייםטבעיות #ציפורנייםארוכות

Photos from lielnails2's post 10/08/2023

#כוססותזהאתגר #בנייהלכוססת🖤✔️ #כוססת #כוססת #בנייהראשונה #בנייהבאקריל💅 #בנייהבאקריל #מילויאקריל #מילויבאקריל #רמתגן #לקגלרמתגן #לקגלרמתגן💅

02/08/2023
02/08/2023

היי אהובה ❤️
את מחפשת ציפרולוגית שתתייחס לציפורניים שלך
כאילו הן שלה?

צרי קשר
מקבלת ברחוב הירדן ברמת גן
0584016037

02/08/2023

#מילוי #מילויאקריל #מילויאקריל #מילוירמתגן #רמתגן #רמתגןשלי #לקגלרמתגן #לקגלרמתגן💅 #מניקוררמתגן #בנייהבאקריל #בנייהבאקריל💅 #בנייה #מילויאקריל💅 #ציפורנייםיפות #ציפורנייםישראל #ציפורנייםרמתגן #ציפורנייםטבעיות #ציוריםבגל #ציורים #ציוריםעלציפורניים

27/07/2023

#מילוי #מילויאקריל #מילויבאקריל #בנייה #בנייהבאקריל💅 #בנייהבאקרילותוספתלקגל💕 #לקגלקישוטים #קישוטיציפורניים #קישוטים #לקגלרמתגן #בנייהרמתגן #אקריל

27/07/2023

#פרנץקבועבאמצעותאבקתאקריל #רמתגן #מניקוררמתגן #לקגלעלציפורןטבעית #לקגלידיים #לקגל #מיפורנייםיפות # #ציפורנייםיפות #ציפורנייםישראל #לק #מניקורמושלם #חודש #לקגלאחריחודש #מבנהאנטומיעלציפורןטבעית☑️ #מבנהאנטומי #מבנהאנטומי✔ #מבנה #תיקוןמבנהאנטומי #תיקוןמבנה #ציפורנייםארוכות #קישוטיםלציפורניים #קישוטים #קישוטיםלציפורניים #מניקורישראל

18/07/2023

✔️ #כוססת #כוססתבשיקום👌 #לקגללכוססת #מבנהאנטומימדוייק #גללכוססת #רמתגן #לקגלרמתגן #לקגללציפורןטבעית #טבעיותמושלמות #כוססתבשיקום 💅 #לקגלכוססת💅🏻 0584016037📲

17/07/2023

#מילוי #מילויאקריל #מילויאקריל #לקגל #מילוירמתגן #בנייהבאקריל #בנייהבאקריל💅 #לקגלידיים #לקגלעלבנייה #רמתגן #רמתגן #רמתגןשלי #רמתגןלקגל #פדיקור #פדיקוררמתגן

16/07/2023

#מילוי #מילויאקריל #מילויבאקריל #מילוירמתגן #רמתגן #לקגלרמתגן #בנייהבאקריל #בנייהבאקריל💅 #ורוד #ציפורנייםיפות #ציפורנייםישראל #ציפורניים #אומנות #רמתגןלקגל 💅 #אפקטהפנינה

12/07/2023

#כוססתלשעבר #מניקוררמתגן #מבנהאנטומיעלציפורןטבעית☑️ #מבנהאנטומי #לקגלרמתגן #לקגלעלציפורןטבעית💅 #לקגלעלציפורןטבעית #לקגלידיים #לקגלציפורנייםטבעיות #לקגלמרכז #לקגלתלאביב #לקגלפתחתקווה #לקגלבניברק #לקגלגבעתיים #לקגלרמתגן #ציפורנייםישראל

Photos from lielnails2's post 05/06/2023

🙌🏼

Photos from lielnails2's post 05/06/2023

למכירה במצב חדש , נמכר עקב חוסר שימוש ומקום.
הכל ברמה גבוה 1700₪ להכלללל !!!
איוסף מאור יהודה
מיטת טיפולים
עגלת טיפולים
מנורת לופה
הכל בצבע שחור
על המיטה יש עוד ניילון .
0584016037

19/05/2023

מזמינה אתכן לקבל קצת מהאהבה שלי למקצוע 💙

18/05/2023

#בנייהבאקריל #אקריל #מילוי #מילויבאקריל #מילויאקריל #לקגלרמתגן #רמתגן #מילוירמתגן #ציפורניים #ציפורנייםישראל #פוקסיה #קיץ

15/12/2022

#אוהבתאתהעבודהשלי #מילויללאמניקור #ללאמניקורלבקשתהלקוחה #ללאמניקור #מילוי #מילויאקריל #אקריל #לקגלעלבנייה #בנייהבאקריל #בנייהרמתגן #לקגלרמתגן #מילוירמתגן #מילויאקריל #רמתגן #בורסה #לקגלבורסה #חום #חמרהזהאהבה #חוםחמרה #לקגל #ציפורנייםישראל #ציפורנייםיפות #מניקוררמתגן #בנייה

08/12/2022

#שחור #לקגלשחור #לקגלעלציפורןטבעית #לקגלעלציפורןטבעית💅 #לקגלידיים #רמתגן #רמתגןלקגל #לקגלרמתגן #מניקוררמתגן #מבנהאנטומי #מבנהאנטומי✔️גללק #מבנהאנטומיעלציפורןטבעית☑️ #לקגלציפורנייםטבעיות #ציפורנייםישראל #ציפורנייםיפות #אוהבתאתהעבודהשלי #חורף #2023
💅

Want your business to be the top-listed Nail Salon in Ramat Gan?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Category

Telephone

Website

Address


Ramat Gan

Opening Hours

Monday 07:00 - 21:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00
Other Nail salons in Ramat Gan (show all)
adhara_023 adhara_023
Shear Yashuv Street 8
Ramat Gan

Escoge tu diseño y agenda tu cita

Mayo Beauty Mayo Beauty
תלפיות 25
Ramat Gan, 5253325

לק ג׳ל מהחברות המובילות בעולם מניקור | מבנה אנטומי | הרמת גבות | עיצוב ושיקום גבות | מיני פדיקור

nina.nails.ns nina.nails.ns
Raziel 15
Ramat Gan, 5224415

You can make an ONLINE APPOINTMENT

Lior Okashi Nails Lior Okashi Nails
שדרות ירושלים 100
Ramat Gan

מומחית במניקור ולק ג'ל בנייה בג'ל וציורים מיוחדים

Karin Sandberg professional nails & brows artist Karin Sandberg professional nails & brows artist
רמת חן
Ramat Gan

מומחית לשיקום וחיזוק הציפורן על-ידי לק ג׳ל ומבנה אנטומי, מעצבת גבות

Nailed It Nailed It
רמת גן
Ramat Gan, 1293000

- מניקור קלאסי - לק ג’ל - פדיקור קלאסי / רפואי - טיפולים מ

אורית וולף-בניית ציפורניים ופדיקור מקצועי אורית וולף-בניית ציפורניים ופדיקור מקצועי
המרגנית 10
Ramat Gan, 5258412

אורית וולף- עוסקת במניקור ופדיקור מקצועי. מתמחה בטיפול?

Almog Nails studio&Academy Almog Nails studio&Academy
מטולה 2
Ramat Gan

ניחוח אישה ניחוח אישה
ז'בוטינסקי 44
Ramat Gan, 52485

מכון יופי המתמחה בהסרת שיער לצמיתות | מספק את כל טיפולי

Mery Cosmetics Mery Cosmetics
ארלוזורוב 8
Ramat Gan

Minette מינט Minette מינט
14 Oster Haya
Ramat Gan, 52652

בניית ציפורנים בטבילה מריחת ג׳ל מניקור ופדיקור הסרת ש?